Podmínky festivalu

Při příchodu na festival Kostkohraní je uzavřena mezi každým účastníkem/ vystavovatelem a pořadatelem festivalu SK KG Halahoj se sídlem Otmarova 22, Třebíč, 674 01, IČ: 26610418, smlouva o účasti/vystavování na festivalu Kostkohraní v Třebíči, 9. - 10. 11. 2024.

Účastník/Vystavovatel se touto smlouvou (=převzetím Podmínek festivalu Kostkohraní) zavazuje v celém areálu Katolického gymnázia v Třebíči, kde festival proběhne, dodržovat následující Podmínky festivalu Kostkohraní.

A) PRO ÚČASTNÍKY A VYSTAVOVATELE FESTIVALU PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ:

 • vnášení a užívání hořlavin, zbraní jakéhokoliv druhu, psychotropních látek, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů;
 • rozdělávání otevřeného ohně;
 • vstupu se psy a jinými zvířaty;
 • rozdávat či umisťovat ve festivalovém areálu jakékoli propagační a reklamní materiály bez povolení pořadatele.

B) ÚČASTNÍK A VYSTAVOVATEL FESTIVALU SE ZAVAZUJE:

 • udržovat pořádek, nijak neohrožovat zdraví a majetek účastníků, pořadatelů či třetích osob;
 • chovat se slušně k ostatním účastníkům festivalu a pořadatelům a ani jiným způsobem nenarušovat průběh festivalu;
 • dodržovat Podmínky festivalu Kostkohraní, pokyny pořadatelů a právní předpisy.

C) ÚČASTNÍK FESTIVALU:

 • se účastní festivalu výlučně na vlastní odpovědnost a přebírá veškerou odpovědnost za svůj majetek a za zdraví svých nezletilých dětí nebo nezletilých dětí, které mu byly svěřeny do péče pro účast na festivalu;
 • odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí;
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační, reportážní a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně; u těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu; pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce nebo přímo na festivalu se obraťte na štáb.

D) VYSTAVOVATEL FESTIVALU:

 • se registruje se na festival Kostkohraní vyplněním objednávkového formuláře zveřejněného na webové stránce kostkohrani.halahoj.org
 • může navézt osobním automobilem potřebné materiály (4. 11. 2023 od 9:00) k prezentaci branou od zimního stadionu, ale následovně areál opouští a parkuje mimo něj; po ukončení festivalu 5. 11. 2023 areál pro vjezd automobilů uzavírá ve 21:00);
 • prezentuje služby nebo zboží alespoň po jeden den festivalu Kostkohraní (9. - 10. 11. 2024 od 13:00 do 18:00 hodin);
 • se účastní na vlastní nebezpečí a nese zodpovědnost za své zboží a majetek – nebude činit pořadatele zodpovědným za jakékoliv požadavky třetích stran na náhradu škod vzniklých jako důsledek účasti vystavovatele na festivalu;
 • po ukončení festivalu odnáší vše, co si do prostoru přinesl (včetně obalových materiálů, odpadu) a vymezený prostor zůstává čistý;
 • souhlasí, že fotografie a videozáznamy s jeho osobou mohou být pořadatelem použity pro jakékoliv propagační, reportážní a jiné účely, a to jakoukoliv formou a bezplatně; u těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu; pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce nebo přímo na festivalu se obraťte na štáb.
 • odesláním objednávkového formuláře souhlasí s podmínkami festivalu Kostkohraní.

E) POŘADATEL FESTIVALU JE OPRÁVNĚN:

 • při porušení výše zmíněných podmínek odstoupit od smlouvy na festivalu Kostkohraní v Třebíči a účastníka/vystavovatele festivalu vyvést z areálu a nevpustit jej zpět do areálu;
 • dávat nezbytné pokyny účastníkům festivalu za účelem zachování bezvadného průběhu festivalu, bezpečnosti účastníků a ochrany majetku;
 • měnit v případě nutnosti s okamžitou platností tyto podmínky;
 • měnit program v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, nehody, zdravotní stav účinkujících apod.);
 • evakuovat areál v případě jakéhokoliv ohrožení zdraví účastníků či majetku pořadatele (např. živelná katastrofa, teroristický útok apod.), a to bez jakékoliv náhrady škody či ušlého zisku jakéhokoliv účastníka festivalu.

F) POŘADATEL FESTIVALU:

 • neodpovídá za škodu na majetku či zdraví účastníků/vystavovatelů festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů pořadatelem a v přímé souvislosti s tímto porušením;
 • neodpovídá za škodu či ušlý zisk v případě okolností vylučujících odpovědnost jako jsou např. živelné pohromy a jiné nepředvídatelné okolnosti nebo hrozba trestné činnosti (např. teroristického útoku).